Polityka prywatności

Klauzula informacyjna
Dajatex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO przekazujemy Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Dajatex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żaganiu (dalej: Dajatex Sp. z o.o.).

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dajatex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 68-100 Żagań, ul. Sosnowa 15/3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000294629 i posiadająca nr NIP: PL 9241849144 oraz nr Regon: 080224065.
Dajatex Sp. z o.o. nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych. Osobą kontaktową jest pełnomocnik ds. danych osobowych. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na poniżej podane dane kontaktowe:
· adres pocztowy: ul. Sosnowa 15/3, 68-100 Żagań
· adres poczty elektronicznej: daniel.janas@wp.pl
· numer telefonu +48512208824 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00

II. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Dajatex Sp. z o.o. może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
· podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z Dajatex Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit b RODO);
· realizacji umowy zawartej z Dajatex Sp. z o.o. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
· wywiązania się przez Dajatex Sp. z o.o. z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami, lub gdy wprost nakazuje to przepis prawa(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
· dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
· spersonalizowanego marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez
Dajatex Sp. z o.o., a także celów statystycznych – wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

III. Informacje o pozyskaniu i odbiorcach danych osobowych
Informujemy, że: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny służy nam do wystawienia faktury lub wysyłki towaru do Państwa pod wskazany adres bądź do informowania Państwa o naszych działaniach, promocjach, oraz do zapoznania Państwa z naszą ofertą lub nowościami.
Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności lub zostały zgromadzone w kontakcie bezpośrednim w ramach naszych kontaktów handlowych, usług informacyjnych, lub poprzez zamówienia.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, tj. podmiotom uczestniczącym
w procesie współpracy handlowej i realizacji zawartych umów , w szczególności: operatorzy pocztowi, spedytorzy, przewoźnicy, podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne i windykacyjne, banki. Zakres przekazywanych danych osobowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto, Dajatex Sp. z o.o. może przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

IV. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, jak również organizacji międzynarodowych. Będzie to możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody.

V. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy handlowej lub realizacji umów zawartych z Dajatex Sp. z o.o., a po zakończeniu współpracy lub wykonaniu umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń (np. obsługa reklamacji) oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu – odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu.
W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.

VI. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe
W związku z przetwarzaniem przez Dajatex Sp. z o.o. Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
· prawo dostępu do swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);
· prawo do sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);
· prawo do usunięcia danych (podstawa prawna: art. 17 RODO);
· prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 18 RODO);
· prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);
· prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna: art. 21 RODO).
Ponadto, w przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a, RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

VII. Podanie danych osobowych a zawarcie umowy
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem podjęcia współpracy lub zawarcia umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości podjęcia współpracy lub zawarcia umowy i realizacji związanych z tym obowiązków, którym podlega Dajatex Sp. z o.o.. Podanie danych osobowych dla celu marketingowego jest dobrowolne.

VIII. Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.